PERSONUPPGIFTSLAGEN ERSÄTTS AV NYA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (GDPR)

Den 25 maj 2018 träder nya EU-regler om skydd vid behandling av personuppgifter i kraft (den allmänna dataskyddsförordningen (2017/679). GDPR innehåller bland annat regler med grundläggande principer för behandling av personuppgifter och anger förutsättningar för att behandlingar av dessa ska vara lagliga. Förordningen ger den registrerade rätt till information om behandlingen och tillgång till personuppgifter, rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter samt möjlighet att begränsa behandling av personuppgifter.

DINA PERSONUPPGIFTER ÄR VIKTIGA FÖR OSS

CONTROLCERT.SE ägs av ControlCert Scandinavia AB och tar integritet på största allvar och använder uppgifter som kan identifiera enskilda individer (nedan Personuppgifter) endast i enlighet med denna policy.

För oss är det viktigt att de personuppgifter du som kund anförtror oss hanteras på ett varsamt, ansvarsfullt, transparent och lagligt sätt. I denna text redogör vi översiktligt för vad vi gör med dina personuppgifter. Det är vi också skyldiga till enligt svensk och europeisk dataskyddslagstiftning.

Syftet med denna information är att ge dig mer detaljerad information om varför och hur vi behandlar dina personuppgifter i när du använder våra tjänster.

VEM SOM ANSVARAR FÖR DINA PERSONUPPGIFTER

När du som kund har kontakt med oss eller anmäler dig till ett nyhetsbrev och använder våra webbplatser är det ControlCert Scandinavia AB som ansvarar för dina personuppgifter. Det kallas enligt lagen för att man är personuppgiftsansvarig.

VARIFRÅN DINA PERSONUPPGIFTER KOMMER

Den främsta källan till personuppgifter om dig är du själv, exempelvis uppgifter som du lämnar när du använder en tjänst hos oss, eller uppdaterar dina uppgifter i samband med ett nyhetsbrev eller e-postutskick. Exempel på sådana personuppgifter är namn, kontaktuppgifter såsom, e-postadress och adress.

Vi sparar också besöks- och trafikdata på vår hemsida. Exempel på sådana personuppgifter är, din IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsare. Dessa uppgifter samlas in via så kallade Cookies. Detta görs föra att utveckla vår hemsida till att ge dig bästa möjliga upplevelse.

Vid behov kan vi också komma att uppdatera dina uppgifter från offentliga register eller publika upplysningstjänster såsom t ex SPAR och Bolagsverket.

VILKA VI KAN DELA DINA PERSONUPPGIFTER MED

Dina personuppgifter kommer ej att delas med andra företag i kommersiellt syfte. Vi säkerställer även att dina personuppgifter hanteras lagligt och korrekt om de överförs utanför EU/EES-området.

DINA RÄTTIGHETER

Enligt EU:s dataskyddslagstiftning har du som användare vissa lagstadgade rättigheter i relation till de personuppgifter vi hanterar om dig. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, rätt till rättning och radering och rätt att invända mot behandling exempelvis direktmarknadsföring. Du har också rätt att klaga till den nationella dataskyddsmyndigheten, Datainspektionen.

Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att klicka på ”avsluta prenumeration” i e-post och SMS kommunikation som vi skickar dig, genom väl synlig avregistrering.

ÄNDAMÅL OCH LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter, som användare, behandlas för följande ändamål med stöd av den lagliga grund som anges nedan. Nedan beskriver vi också hur vi behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål:

  • Intresseavvägning gällande information och erbjudanden som våra kunder kan förväntas vilja ha från oss.
  • Kommunicera med dig som kund och besvara frågor
  • Utreda klagomål eller supportärenden
  • För att fullgöra avtal i vilket du är part.
  • Ekonomistyrning, bokföring och redovisning. Vi använder också dina ev. köp eller transaktioner för vår bokföring och redovisning
  • För att fullgöra rättsliga förpliktelser

HUR LÄNGE VI BEHÅLLER DINA PERSONUPPGIFTER

Vi sparar dina personuppgifter så länge de behövs för ovan angivna ändamål och så länge du är kund eller så länge det måste sparas på grund av lagkrav, därefter tas uppgifterna bort eller avidentifieras.

VEM DU KONTAKTAR

Om du vill utöva någon av dina lagstadgade rättigheter ber vi dig att skicka en skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran till angiven adress nedan. Du kan också alltid kontakta oss genom vår kundtjänst genom e-post till admin@controlcert.se om du har frågor angående behandlingen av dina personuppgifter. Du kan även kontakta vårt Dataskyddsombud för eventuella synpunkter eller klagomål på hur vi hanterar dina personuppgifter.

ControlCert Scandinavia AB
556861-4407

tel 0121-100 02

info@controlcert.se