För ControlCert är krav på opartiskhet ett kärnvärde, ett absolutkrav på icke-förhandlingsbar nivå. Total transparens har en central roll i vårt arbete, vilket uppnås genom tydlighet i de krav som vi ställer på våra anställda samt underleverantörer. Förutom det arbete som genomförs ihop med en Extern representant så finns det en ständigt uppdaterad bedömningsmodell med förebyggande riskanalys.

Externa representantens uppgift är att säkerställa ControlCerts opartiskhet och objektivitet i de uppdrag som utförs.

Externa representanten övervakar certifieringsprocessen och kan bistå med råd vid olika bedömningar eller andra verksamhetsrelaterade beslut. Denne ska också ta emot överklaganden och pröva dessa genom att fungera som skiljedomare med egen rätt att fatta beslut om utfallet. Externa representanten kan även med eget mandat ta in en suppleant som stöd för beslut.

Rådgivande nämnd

Externa representanten sammankallar även en Rådgivande nämnd som består av ett större antal representanter. I denna återfinns anställda på ControlCert, inhyrd personal, kunder och andra intressenter. Rådgivande nämndens uppgift är att ge möjlighet till en bredare kommentarskrets kring ControlCerts arbete med opartiskhet, objektivitet, öppenhet och allmänna uppfattningen om ControlCerts aktiviteter.

Extern representant certifiering
Extern representant

Bengt-O har lång erfarenhet inom livsmedelsindustrin där han bland annat under många lyckosamma år drev Lecora i Vadstena. Idag ägnar sig Bengt åt turistnäringen i Vadstena. Bengt var tidigare ordförande i ControlCerts certifieringskommitté som utgjorde ett äldre arbetssätt kring opartiskhet och objektivitet.